Skupna operacija LAS Istre (sklad ESRR)

17. 05. 2022

Spoštovani člani LAS,

LAS Istre je zaradi uspešnosti svojega dela v letu 2020 pridobil dodatna sredstva s strani MGRT, na Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) in sicer v višini 127.727,58 €. Zaradi koriščenja dodatnih sredstev smo spremenili Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (SLR) na delih, ki se nanašajo na finance. Prav tako je SLR doživela vsebinsko spremembo, da lahko LAS pripravi in koordinira operacijo za predviden ukrep, za katerega v predhodnih pozivih ni bilo ali ni bilo dovolj prijavljenih operacij in tako prispeva k enakomernemu izvajanju SLR in doseganju vseh zastavljenih ciljev. Skupščina LAS Istre je na svoji 10. redni seji, 02.06.2021, potrdila spremembo SLR, ki je šla na potrjevanje na koordinacijski odbor CLLD. Ta je bila dokončno potrjena 10.09.2021. V tem času je LAS Istre razpisal še preostala sredstva na skladu ESRR.

Zaradi dolgih postopkov Javnih pozivov, zaključevanja obdobja črpanja in doseganja zastavljenih ciljev po SLR, zato predlagamo, da se za preostanek sredstev v okviru LAS pripravi skupno operacijo za ukrep predviden v SLR, ki izhaja iz potreb članstva in katere partnerji bodo posamezni člani LAS, operacijo pa bo koordiniral Vodilni partner. Operacija se bo pripravljala v okviru tematskih skupin Las Istre in sicer na 4. področjih: kmetijstvo, turizem, ribištvo in ribogojstvo ter naravna, kulturna dediščina in identiteta. Operacija naj ne bi vsebovala investicij, aktivnosti pa bodo morali biti skladne s pogoji sklada ESRR. Predvidena okvirna višina upravičenih sredstev za projekt je 127.727,58 Eur. Stopnja sofinanciranja iz sklada ESRR je 80%, ostalih 20°% zagotovijo partnerji projekta.

V kolikor imate idejo za aktivnosti na zgoraj navedenih področjih, člane LAS Istre vabimo, da nam jo posredujete najkasneje do ponedeljka, 23.05.2022 do 15,00 ure po elektronski pošti info@sredisce-rotunda.si. Ideja naj zajema kratek opis tematike in aktivnosti projektne ideje ter okvirno finančno oceno načrtovanih vsebin. LAS bo v okviru tematskih skupin prejete predloge pregledal in jih na osnovi aktualnih vsebin poskušal umestiti v osnutek predloga projekta. Nato bo sledil postopek primernosti in ocenjevanja projekta na Ocenjevalni komisiji in predlog na Upravni odbor, ki na koncu projekt lahko predlaga za sofinanciranje. Za podrobnejše informacije lahko pokličete na telefon 051 434 359 ali pošljete vprašanje na zgoraj navedeni mail.

mag. Andrej Medved, predsednik Las Istre