Javni poziv EKSRP 2018

Središče Rotunda, Koper, so.p., vodilni partner LAS Istre, dne 24. 12. 2018 objavlja JAVNI POZIV LAS ISTRE v letu 2018 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP, iz tega javnega poziva, znaša 574.022,87 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinanciranje iz EKSRP znaša:

- za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni: sofinanciranje 85% upravičenih stroškov.

- za operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti: sofinanciranje 75% upravičenih stroškov.

 

Podaljšan rok za oddajo vlog je do vključno petka, 29. 03. 2019.

Vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

- Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si

- Po telefonu ob delavnikih od 9:00 do 14:00 ure: 0590 47 121 ali 051 458 410.

- Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Destradijev trg 11, Koper.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavah spodaj.