LAS Istre

LAS Istre se predstavi

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur.l. št. 42, 16.6.2015 in javnega poziva za vzpostavitev LAS Istre z dne 14.7.2015, se je dne 18.9.2015 ustanovila LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki v novem programskem obdobju vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25.10. 2016 izdalo odločbo št. 33151-32/2015/44 o potrditvi LAS Istre, ki jo je do 1. 5. 2018 zastopal vodilni partner Regionalni razvojni center Koper in Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS predložil 29.1.2016. Od 1. 5. 2018 je Središče Rotunda, Koper, so. p. na podlagi odločbe št. 33151-32/2015/66 postalo vodilni partner Las Istre. S tem datumom je Središče Rotunda prevzelo naloge prejšnjega vodilnega partnerja.

LAS Istre je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz treh EU skladov; EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in ESRP (Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo).


Vstop v LAS je prost in možen preko podpisa pristopne izjave.