Javni poziv EKSRP 2023

Središče Rotunda, Koper, so.p., vodilni partner LAS Istre, dne 4. 5. 2023 objavlja JAVNI POZIV LAS ISTRE v letu 2023 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP, iz tega javnega poziva, znaša 226.670,28 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinanciranje iz EKSRP znaša:

- za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni: sofinanciranje 85% upravičenih stroškov.

- za operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti: sofinanciranje 75% upravičenih stroškov.

Javni poziv je objavljen 4. 5. 2023. Rok za oddajo vlog je do vključno 19. 5. 2023 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke..

Vlogo na javni poziv, vključno s prilogami, se dostavi na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Rok za oddajo vlog je do 19.05.2023 do 12h, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vloge oddane po tem datumu/uri ne bodo obravnavane. Upošteva se potrditev datuma in ure s strani Las Istre na oddani vlogi. 

 

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

- Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si

- Po telefonu ob delavnikih od 9:00 do 14:00 ure: 0590 47 121 ali 051 458 410.

- Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Destradijev trg 11, Koper.