INFORMACIJA O SOFINANCIRANJU

Lokalna akcijska skupina Istre

 

Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur.l. št. 42, 16.6.2015 in javnega poziva za vzpostavitev LAS Istre z dne 14.7.2015, se je dne 18.9.2015 ustanovila LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki v novem programskem obdobju vključuje tudi bivši OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič).

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25.10. 2016 izdalo odločbo št. 33151-32/2015/44 o potrditvi LAS Istre, ki jo je do 1. 5. 2018 zastopal vodilni partner Regionalni razvojni center Koper in Strategije lokalnega razvoja, ki jo je LAS predložil 29.1.2016. Od 1. 5. 2018 je Središče Rotunda, Koper, so. p. na podlagi odločbe št. 33151-32/2015/66 postalo vodilni partner Las Istre. S tem datumom je Središče Rotunda prevzelo naloge prejšnjega vodilnega partnerja. Vodilni partner nudi strokovno in administrativno-tehnično podporo pri delovanju LAS. Središče Rotunda izpolnjuje vse zahtevane kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS.

LAS Istre je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz treh EU skladov; EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in ESRP (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo).

Glavni sklad LAS Istre je Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. 

Vstop v LAS je prost, možen preko podpisa pristopne izjave, objavljene na spletni strani LAS.

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Istre

Opis:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov,

Cilj LAS Istre je celovit razvoj območja LAS Istre in povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju za pripravo skupnih operacij na javne pozive LAS Istre.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani UO potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlagate projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

 

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Istre 2014-2020 je usmerjena:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

 

Povzetek:

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, oziroma s tujko CLLD (Community Lead Local Development) je termin, ki ga uporablja Evropska komisija za pristop, ki je obrnil tradicionalni pristop »od zgoraj navzdol« povsem na glavo. CLLD namreč predstavlja nov razvojni pristop za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor«, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev v okviru lokalnih akcijskih skupin aktivno odloča o prioritetah in razvojnih potrebah lokalnega območja. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost tako omogoča, da lokalne akcijske skupine oblikujejo svoje Strategije lokalnega razvoja, ki morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti posameznega LAS območja ter naslavljati dejanske izzive območja.

O sredstvih CLLD govorimo, ko gre za združevanje sredstev več strukturnih skladov, ki so dodeljena v izrecno upravljanje lokalnim območjem, to je lokalnim akcijskim skupinam. Država Slovenija se je odločila, da bo Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost, podprla s sredstvi treh evropskih skladov: EKSRP – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ESRR – Evropskega sklada za regionalni razvoj in ESPR – Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

 

Tematska področja ukrepanja:

 • Ustanavljanje novih delovnih mest
 • Osnovne storitve na podeželju
 • Varstvo okolja
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

 

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development in na spletni strani PRP www.program-podezelja.si/.

 

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Istre 2014-2020 upravičen do največ 840.7922,98 EUR in se dodeli iz glavnega sklada ESPR.

LAS Istre je prejel dodatna sredstva iz naslova podajšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) v višini do največ 104.777 EUR. Za izvajanje podukrepa "Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost", je LAS upravičen do največ 47.177 EUR. Za izvajanje podukrepa "Podpora za tekoče stroške in stroške animacije" je LAS upravičen do največ 57.600 EUR iz naslova EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Istre je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Istre 2014-2020, ki jo od 1.5.2018 zastopa vodilni partner Središče Rotunda, Koper, so.p.. Od ustanovitve pa do 30. 4. 2018 je vodenje Las Istre izvajal Regionalni razvojni center Koper.

 

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: www.ribiski-sklad.si

Povezava na spletno stran Središče Rotunda: https://sredisce-rotunda.si/program/las-istre/ 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).

Povezava na spletno stran za ESRR, EVROPSKA UNIJA-EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI: www.eu-skladi.si 

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.