Javni poziv ESPR 2018

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESPR znaša 50%. Ne glede na prejšnji stavek, lahko delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije ESPR znaša med 50% in 100% skupnih upravičenih stroškov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  • je v javnem interesu
  • ima skupnega upravičenca
  • ima inovativne značilnosti na lokalni ravni

Določanje stopenj sofinanciranja je opredeljeno v točki 3.2. tega poziva.

Predloge operacij oziroma vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: SREDIŠČE ROTUNDA, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Podaljšan rok za oddajo vlog je do vključno petka, 29. 03. 2019.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane. Upošteva se datum, ki ga Pošta Slovenije z nalepko označi na ovojnici.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavah spodaj.

Informacije o javnem pozivu lahko dobite:

  • Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si
  • Po telefonu od 9:00 do 16:00 ure: 051 458 410 ali 0590 47 121
  • Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu vodilnega partnerja LAS Istre, Destradijev trg 11, Koper. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.las-istre.si