Javni poziv ESPR 2020

JAVNI POZIV ESPR 2020

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: ESPR).

Nova okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje iz ESPR, iz tega javnega poziva je 983.897,63 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESPR znaša 50 %. Ne glede na prejšnji stavek, lahko delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije ESPR znaša med 50 % in 100 % skupnih upravičenih stroškov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

- je v javnem interesu

- ima skupnega upravičenca

- ima inovativne značilnosti na lokalni ravni

 Določanje deleža stopenj sofinanciranja je opredeljeno v točki 3.2. tega poziva.

Javni poziv je objavljen 11. 06. 2020.

Predloge operacij oziroma vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Podaljšan rok za oddajo vlog je do vključno srede, 26. 8. 2020 do polnoči.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane. Upošteva se datum, ki ga Pošta Slovenije z nalepko označi na ovojnici.

 

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

- Po elektronski pošti: info@sredisce-rotunda.si

- Po telefonu ob delavnikih od 9:00 do 14:00 ure: 0590 47 121 ali 051 458 410.

- Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Destradijev trg 11, Koper.

Razpisno dokumentacijo najdete spodaj.