Objava dopolnjenega stroškovnika (verzija 25. 5) in dodatne obvezne izjave za EKSRP in ESPR

Vse prijavitelje operacij na Javni poziv LAS Istre v letu 2017, za sklada EKSRP in ESPR, obveščamo, da sta bila z dnem 25. 5. 2017 na spletni strani LAS (rubrika Javni poziv EKSRP in Javni poziv ESPR) objavljena korigirana Excel finančna načrta oz. Stroškovnika za operacije obeh skladov. Za pripravo vloge (rok: 7. 6. 2017) se uporabijo novi Stroškoniki, saj so bile v prejšnjih napake.

Obenem sporočamo, da je bila javnima pozivoma LAS Istre, na zahtevo pristojnega ministrstva, dodana še ena obvezna priloga k vlogi - »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«. Izjavo morajo izpolniti in podpisati partnerji in nosilec operacije in jih priložiti k vlogi. Opomba: ta dodatna izjava ne nadomešča izjave iz poglavja 8, Vloge za prijavo operacije, ki jo prav tako podopišejo nosilec operacije in partnerji.

V izogib dilemam podajamo še dodatne razjasnitve o obveznih izjavah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije ter dodatna priloga) in obveznih prilogah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije):

Poglavje 8, Vloge za prijavo operacije - Izjava vodilnega partnerja / partnerja operacije; to izjavo podpišejo/žigosajo tako vodilni partner kot partnerji operacije. Izjave se priložijo vlogi.

»Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«: je dodatna izjava za MKGP, ki jo podpišejo prijavitelj in partnerji. Priložite jo lahko za poglavjem 8 ali na kraju vloge.

Poglavje 9, Vloge za prijavo operacije – SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

  • Priloga 1, 2, 3: se priložijo smiselno, glede na operacijo oz. naložbo. V kolikor za predlagani tip operacije te priloge niso potrebne (npr. upravno dovoljenje) lahko v tem delu navedete, da dokument za predlagano operacijo ni potreben oz. ne priložite ničesar. potrebna ali za prilogo ne priložite ničesar.
  • Priloga 4: Za vsak načrtovan strošek iz Priloge 7 - Stroškovnika (razen stroške dela zaposlenih pri prijavitelju/partnerju), priložite vsaj tri prejete ponudbe, ki so primerljive, s pisno utemeljitvijo najboljše izbire. V primeru, da je strošek, ki ga načrtujete v Prilogi 7 že opredeljen v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov MKGP, del razpisne dokumentacije, ni potrebno priložiti treh ponudb, temveč se uporabi vrednost iz kataloga. Ponudbe priložite po vrstnem redu stroškov iz predloženega Stroškovnika.
  • Prilogo 5: Izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis«, izpolnijo in podpišejo vsi partnerji.
  • Priloga 6: v kolikor smatrate, da bi z dodatnimi dokazili prispevali k boljšemu razumevanju predlagane operacije priložite ustrezna dokazila, sicer to ni potrebno
  • Priloga 7: Stroškovnik oz. Finančni načrt operacije izpolnite obrazec z dne 25. 5., objavljen na spletni strani LAS.
  • Priloga 8: Pogodba o sodelovanju nosilca operacije in partnerjev mora biti sklenjena in odražati medsebojne obveznosti za realizacijo predlagane operacije. Podpisana mora biti s strani vseh partnerjev v operaciji.
  • Priloga 9: del razpisne dokumentacije je osnutek pogodbe, ki bo sklenjena med vodilnim partnerjem LAS Istre in nosilcem operacije, v kolikor bo operacija odobrena s strani pristojnih organov. Prijavitelj operacije jo parafira na vsaki strani, izpolni s svojimi podatki.
  • Priloga 10: DOKAZILA o zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo operacije (oz. dokazila vezana na zaprto finančno konstrukcijo, kot razvidno iz Stroškovnika in v Vlogi) predložijo vsi partnerji, ki so nosilci stroškov. S priloženim dokazilom nosilec stroškov dokazuje, da je predlagano operacijo sposoben realizirati tudi finančno, za celoten načrtovan znesek. Odvisno od tipa opracije se lahko predloži, npr.: letni računovodski izkaz za preteklo leto, zadnje plačne liste (če je predlagatelj npr. fizična oseba), bančno garancijo, drugo dokazilo o zagotovljenih sredstvih za finančno izvedbo operacije v predlaganem obsegu.
  • Priloga 11: samo za sklad ESPR: v primeru, da pričakujete višjo stopnjo sofinanciranja od 50 % morate za to izpolniti pogoje iz točke 3.2., javnega poziva. Za vsak pogoj predložite ustrezno izjavo kako ga boste zagotovili, kar je odvisno od tipa predlagane operacije. V primeru zaprošenega sof. 80 % morate priložiti tudi dovoljenje, kot navedeno v javnem pozivu.
  • Priloga 12: samo za sklad ESPR: za operacije sofinancirane iz ESPR je potrebno priložiti tudi poslovni načrt oz. analizo, ki kaže na to, da koristi operacije presegajo njegove stroške. Minimalni elementi te priloge so navedeni na str. 47, javnega poziva za ESPR, zajeti v desetih poglavjih. Na isti strani je objavljena tudi povezava do poslovnega načrta, objavljenega na spletni strani MKGP, ki ga lahko uporabite za ta javni poziv.