Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za evropski sklad za pomorstvo in ribištvo - Rezultati izbora

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za evropski sklad za pomorstvo in ribištvo - Rezultati izbora

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (skrajšano: JP ESPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 1.022.881,00 EUR. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper (partnerji: Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (parterji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatin Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk, v skupnem znesku 795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev):

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS NASLOV OPERACIJE PRIJAVITELJ OPERACIJE DOESŽENO ŠTEVILO TOČK (OD 100) ZAHTEVANI ZNESEK SOFINANCIRANJA V EUR
5 Gastronomski zakladi Istre in morja - MARISTRA Mestna občina Koper 88,25 199.754,07
9 Ribe danes in nekoč RiDiN Občina Izola 86,9 199.935,06
1 Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v Slovenskem morju - DIZRO Zavod za pomorske dejavnosti Koper 66 199.328,76
2 Slovensko ribištvo skozi stoletja Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož 62,1 107.32,85
7 Meduze okoli nas GEPS Piran 61,3 51.116,07
3 Publikacija Ocean v malem GEPS Piran 54,5 35.007,49
8 Razširitev Muzeja školjk 2 MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, Piran 54 45.854,91
4 Center informacij in znanj za ohranjanje dediščine tradicionalnih plovil in ribolova Slovenske Istre - CENTERBOAT MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture 53,2 53.572,00
POD ZAHTEVANO MEJO 51 TOČK
SKUPAJ sof. ESPR: 795.351,20
11 Film o slovenskem morju in ribištvu za dvig okoljskega ozaveščanja Luka Kastelic s.p. 44,9 19.828,00
12 Interaktivna aplikacija za spoznavanje slovenskega morja Luka Kastelic 44,8 19.328,00

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESPR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji dne 3. 10. 2017. Upravni odbor LAS Istre je nato na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESPR pod zap. št. 5, 9, 1, 2, 7, 3, 8 in 4 iz zgornje tabelein posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu ter sklep, da se operacij pod zap. št. 11 in 12, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki bo o odobritvi ali zavrnitvi odločila z odločbo.