Javni poziv Las Istre v letu 2017 EKSRP - Rezultati potrjenih operacij

Javni poziv Las Istre v letu 2017 EKSRP

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (skrajšano: JP EKSPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 565.916,00 EUR. Na JP EKSPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo osem vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 8. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017. Prispele vloge na JP EKSRP so sledeče (navaja se tudi partnerje pri operacijah): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo Zdrav Podjetnik. Vloga št. 2, vlagatelj: Znanstveno raziskovalno središče Koper. Vloga št. 3, vlagatelj: Univerza na Primorskem (partnerji: Mestna občina Koper). Vloga št. 4, vlagatelj: Predrag Jevtić (partnerji: Barbara Panger Jevtić). Vloga št. 5, vlagatelj: Libris d.o.o. Koper (partnerji: Eko-Humanitatis, Turistično društvo Šmarje). Vloga št. 6, vlagatelj: KZ Agraria Koper (partnerji: Univerza na Primorskem, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o., Kulturno društvo Sloga Sv. Peter). Vloga št. 7, vlagatelj: Občina Piran (partnerji: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 8, vlagatelj: Kerin Barbara – Kmetija Kerin (Lovska družina Šmarje, LIBRIS, Kmetija Pirnat Aleš, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o.).

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 pripravila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP EKSRP za Upravni odbor, v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada EKSRP sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk, v skupnem znesku 427.666,80 EUR (kar predstavlja 75,57 % skupnih razpisanih sredstev za ta javni poziv, od skupnih razpisanih sredstev 565.916,00 EUR).

Zap. št. vloge, kot jo vodi LAS Operacije, ki so presegle zahtevani minimum 51 točk Prijavitelj operacije Doseženo število točk (od 100) Zahtevani znesek sofinanciranja v EUR
6 Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre - VRT PURISSIMA Kmetijska zadruga Agraria, Koper z.o.o., Koper 85,1 126.351,12
3 Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija TURIZMO IŠTRIANO Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica 68,6 83.907,10
7 Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin - UŽIVAJMO PODEŽELJE Občina Piran 67,25 137.565,47
8 Doživljajska kmetija Kerin "istrske pravljice" - PRAVLJICE ISTRE Kmetija Kerin 60,9 28.526,55
1 Podeželski info center Parenzana - center za dopolnilno izobraževanje pri pospeševanju mreženja NVO na obalnem območju - PIC PARENZANA1 Društvo Zdrav Podjetnik 57,9 18.187,54
Operacije, ki niso dosegle zahtevanega minimuma 51 točk in se ne predlagajo za sofinanciranje
Skupaj sof. iz EKSRP: 427.666,80
4 Oživitev tradicionalne istrske hiše "Kamniti rob" - za turistične namene in promocijo kulturne in naravne dediščine kraja - KAMNITI ROB Predrag Jevtić 43,2 22.871,43

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP EKSRP, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji. Upravni odbor LAS Istre je na 6. redni seji dne 3. 10. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP EKSRP pod zap. št. 6, 3, 7, 5, 8 in 1, iz zgornje tabele,in posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu ter sklep, da se operacije pod zap. št. 4, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki bo o odobritvi ali zavrnitvi odločila z odločbo.