Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

JAVNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA LAS ISTRE

Središče Rotunda, Koper,  so.p. Destradijev trg 11, Koper kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (v nadaljevanju LAS Istre) razpisuje javni natečaj za oblikovanje idejne rešitve logotipa LAS Istre, ki bo predstavljal in veljal za uradni simbol LAS Istre.

1.       VSEBINA NATEČAJA

Vsebina natečaja so idejne rešitve za oblikovanje logotipa LAS Istre, ki bo hkrati veljal za uraden simbol LAS Istre. Pri izdelavi in oblikovanju tekmovalnih primerov logotipa LAS Istre je potrebno upoštevati naravne, kulturne in zgodovinske značilnosti LAS, ki so opisani v Strategiji lokalnega razvoja Las Istre 2014-2020(v nadaljevanju Strategija). Bolj podrobna navodila z izhodišči za pripravo idejnih rešitev so podana v Prilogi, ki je sestavni del te natečajne dokumentacije.

2.       UDELEŽENCI NATEČAJA

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne rešitve pod pogoji natečaja. Na natečaju ne smejo sodelovati člani ocenjevalne komisije, njihovi ožji družinski člani, zaposleni pri vodilnem partnerju in njihovi ožji družinski člani.

3.       POGOJI NATEČAJA

Udeleženec natečaja naj poda celovito idejno rešitev, ki narekuje zgodbo in ima smiselno povezavo z vizijo Las Istre »Slovenska Istra - območje uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju« in Strategijo.

Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več rešitvami. Prispeli predlogi bodo pregledani s strani Komisije za izbor idejne rešitve logotipa LAS Istre (v nadaljevanju: Komisija), v kateri bodo tudi predstavniki oblikovalske in komunikacijske stroke.

Najboljši trije predlogi, ki bodo zbrani s strani Komisije, bodo predlagani Skupščini. O končni izbiri, bo med tremi predlaganimi predlogi izbirala Skupščina, dne 15.6.2018 v Marezigah. Od izbranega prijavitelja bodo nato odkupljene vse materialne avtorske pravice v višini 800 evrov.

Izhodišča za oblikovanje idejnih rešitev za logotip LAS Istre, merila za izbor idejnih rešitev in pravila glasovanja na skupščini so predstavljena v Prilogi, ki je sestavni del te natečajne dokumentacije.

Središče Rotunda, Koper,  so.p. si pridržuje pravico, da ne odkupi avtorskih pravic, če prispeli predlogi ne bodo izpolnjevali meril tega natečaja. S podelitvijo nagrade naročnik odkupi vse materialne avtorske pravice, odkupljene idejne rešitve pa bodo kasneje lahko uporabljene kot končne rešitve za oblikovanje logotipa LAS Istre.

Fizična ali pravna oseba, ki pošlje svojo vlogo na javni natečaj, izrecno izjavlja, da je seznanjena in se v celoti strinja s pogoji javnega natečaja.

4.       NAČIN IN ROK PRIJAVE

Zainteresirani za sodelovanje naj svoje predloge v digitalni obliki na elektronskem nosilcu, z obrazložitvijo rešitev posredujejo na naslov: Središče Rotunda, Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper s pripisom: Javni natečaj za oblikovanje logotipa LAS Istre.

V primeru, da avtor na natečaj prijavlja več rešitev, mora podati obrazložitev za vsako rešitev posebej.

Prijava mora vsebovati tudi zaprto ovojnico z napisom: Podatki o avtorju. V njej naj bodo podatki o avtorju zasnovane idejne rešitve za logotip LAS Istre (ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka, številka transakcijskega računa) in izjava o izvirnosti dela. Vsak sestavni del prijave naj bo označen s šifro avtorja.

Ker je natečaj anonimen, morajo ponudniki svojo ponudbo oddati v zaprti ovojnici, na kateri ni nobenih oznak, na podlagi katerih bi naročnik lahko razbral identiteto ponudnika. Ovojnice, na katerih bo razvidna identiteta ponudnika, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.

Javni natečaj je odprt do 12.6.2018. Za predloge, poslane po pošti velja poštni žig z datumom oddaje pošiljke.

5.       ODPIRANJE PRIJAV

Odpiranje prijav na natečaj se bo izvedlo v prostorih Središča Rotunda, Koper,  so.p. Destradijev trg 11,  Koper in ne bo javno. O izbiri bodo avtorji obveščeni osebno, javnost pa preko spletne strani LAS Istre (www.las-istre.si/).

6.       INFORMACIJE

Več informacij v zvezi s postopkom natečaja in načinom prijave lahko dobite na telefonski številki 0590 47 121, 051 434 359 ali po elektronski pošti na naslovu info@sredisce-rotunda.si.

Datoteke

POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM na OBMOČJU OBČIN KOPER, IZOLA, PIRAN IN ANKARAN

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Upravni odbor Las Istre.

Dne 18.9.2015 je bila s »Pogodbo o ustanovitvi LAS« ustanovljena LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran). Lokalna akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ki se ustanovi za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (skrajšano: CLLD), v programskem obdobju 2014-2020. Organi Las Istre so

Skupščina, Predsednik in Podpredsednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija. Skupščina je potrdila Pogodbo o ustanovitvi LAS ter izvolila člane organov LAS, med drugimi tudi Upravnega odbora. Upravni odbor LAS je odločujoči organ LAS, ki mora imeti javno-zasebno sestavo, vključno z nevladnim sektorjem. Zato Središče Rotunda, Koper, so.p. kot vodilni partner Las istre razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij v Upravni odbor Las Istre. Ta bo postal član Upravnega odbora s potrditvijo skupščine.

Poziv velja za vse nevladne organizacije (društva, zavode in ustanove), ki imajo sedež ali delujejo na območju občin Koper, Izola, Piran ali Ankaran in so člani oz. so podpisali pristopno izjavo za vključitev v Las Istre za obdobje 2014-2020.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo sedež ali delujejo na območju občin Koper, Izola, Piran ali Ankaran in so člani oz. so podpisali pristopno izjavo za vključitev v Las Istre za obdobje 2014-2020, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, na katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.

Prijavnici je potrebno predložiti kopijo Pristopne Izjave, razen če ste jo do 16.5.2018 že poslali na Las Istre.

Središče Rotunda, Koper, so.p. mora ime kandidata za novega člana Upravnega odbora posredovati čimprej. Glede na kratke roke, so roki, predvideni v Poslovniku, nekoliko skrajšani in prilagojeni.

Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

17. 5. 2018 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev;

24. 5. 2018 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev;

25. 5. 2018 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav;

29. 5. 2018 - rok za dopolnitev prijav

30. 5. 2018 - objava seznama predlaganih kandidatov

31. 5. 2018 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem;

31. 5. 2018 - začetek volitev (pogojno);

7. 6. 2018 ob 16:00  - zaključek volitev (pogojno);

8. 6. 2018 ob 13:00  - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa (pogojno).

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v prostorih Središča Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

•          po pošti na naslov: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper ali

•          po faxu na številko: 0590/47 122 ali

•          po elektronski pošti na: info@sredisce-rotunda.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 24. 5. 2018 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 0590/47 122 ali na elektronski pošti info@sredisce-rotunda.si.

Datoteke

INFORMACIJA O ZAMENJAVI VODILNEGA PARTNERJA LAS ISTRE

26. 4. 2018

RRC Koper člane LAS Istre obvešča, da sta RRC Koper in LAS Istre dne 19. 1. 2018 sklenila Sporazum o prekinitvi pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu, po katerem se omenjena pogodba sporazumno prekine oz. razveže z dnem, ko pristojni organ potrdi novega vodilnega partnerja LAS Istre oz. najkasneje do 30. aprila 2018. Do takrat bo RRC Koper še naprej opravljal naloge vodilnega partnerja LAS, nato jih predal novemu vodilnemu partnerju.

Skupščina LAS Istre je na 5. redni seji dne 24. 1. 2018 sprejela sklep, da za novega vodilnega partnerja izbere Središče Rotunda, Koper so.p.

Kontakti Središča Rotunda so na tej povezavi: https://sredisce-rotunda.si/

INFORMACIJA O ZAMENJAVI VODILNEGA PARTNERJA LAS ISTRE

25. 1 2018

Člane LAS Istre obveščamo, da sta vodilni partner in LAS dne 19. 1. 2018 sklenila Sporazum o prekinitvi pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstu, po katerem se ta pogodba sporazumno prekine oz. razveže z dnem, ko pristojni organ potrdi novega vodilnega partnerja LAS Istre oz. najkasneje do 30. aprila 2018. Do takrat bo RRC Koper še naprej opravljal naloge vodilnega partnerja LAS, nato jih predal novemu vodilnemu partnerju.

Skupščina LAS Istre je na 5. redni seji dne 24. 1. 2018 sprejela sklep, da za novega vodilnega partnerja izbere Središče Rotunda, Koper so.p., ki tako prevzame aktivnosti dosedanjega vodilnega partnerja RRC Koper z dnem, ko spremembo potrdi prisotojni organ in pooblastila predsednika LAS za izvedbo vseh postopkov za priglasitev spremembe vodilnega partnerja oz. za priglasitev spremembe SLR LAS Istre 2014-2020 , ki se nanašajo na zamenjavo vodilnega partnerja.

INFORMACIJA O OBJAVI REZULTATOV JP 2017 IN NAJAVA JP 2018

11. 1. 2018

Člane Skupščine LAS Istre obveščamo, da so javni pozivi LAS za sklade EKSRP (Evrpski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj), ki jih je LAS objavil v letu 2017 zaključeni, in da so bili rezultati ocenjevanja in izbora objavljeni na tej spletni strani, v rubriki posameznega javnega poziva.

V letu 2018 se načrtuje objava Javnih pozivov LAS za vse tri sklade. Javni pozivi bodo objavljeni na tej spletni strani.

PREDSTAVITEV JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE ZA SKLAD ESRR

PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE ZA SKLAD ESRR

Regionalni razvojni center Koper kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Istre organizira predstavitev javnIH pozivOV za izbor projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, iz sklada ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

LAS Istre je lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki predstavlja orodje za doseganje lokalnega razvoja, in sicer za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja 2014-2020. Na predstavitvi bodo predstavljene možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov za regionalni razvoj.

Seznam predstavitev:

IZOLA: 12. 7. 2017 ob 14 uri v prostorih sejne sobe Občinskega sveta, Kristanov trg 1

ŠMARJE: 12. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Šmarje

PORTOROŽ: 13. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Porotrož, Obala 16

HRVATINI: 18. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Hrvatini, Hrvatini 74

GRAČIŠČE: 24. 7 .2017 ob 19 uri v prostorih KS Gračišče

Javni poziv je objavljeni na spletni strani LAS Istre http://www.las-istre.si.

Za več informacij lahko kontaktirate RRC Koper: 05/663 75 90 ali 05/663 75 80.

Vljudno vabljeni. Udeležba je brezplačna.

Facebook stran LAS Istre

Obveščamo vas, da smo vzpostavili tudi facebook profil LAS Istre - Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran, kjer lahko spremlajte novice, obvestila, zanimivosti, lahko pa nas tudi kontaktirate za morebitne predloge in vprašanja.

https://www.facebook.com/LAS-Istre-1918411485101293/?ref=aymt_homepage_panel

UVAJANJE LOKALNIH EKO ŽIVIL V GOSTINSKE IN TURISTIČNE OBRATE

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije – Turistico inCentrom za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem,

VABI NA SEMINAR

“UVAJANJE LOKALNIH EKOLOŠKIH ŽIVIL V GOSTINSKE IN TURISTIČNE OBRATE”

Četrtek, 20. 07. 2017 ob 10 hv prostorih UP Fakultete za turistične študije - Turistice, Obala 11a, Portorož (drugo nadstropje, predavalnica 201)

Namen dogodka je spodbuditi kratke “zelene” verige prodaje za lokalna ekološka živila v gostinskem in turističnem sektorju ter na ta način prispevati k razvoju trajnostne samooskrbe v Slovenski Istri.

Podrobnejši program dogodka je v priponki.

Na dogodek ste vabljeni zlasti predstavniki iz gostinskega in turističnega sektorja (hoteli in druge turistične nastanitve) ter lokalnih turističnih organizacij.

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 19.7. na e-naslov: eko.zepi@gmail.com

Za več informacij o dogodku nas lahko kontaktirate na 041376561.

VABILO 10.7.2017, IZOLA-MODRO Z MODRIM – ODKRIJMO IN PRIKAŽIMO POTENCIALE MODRE RASTI V SLOVENIJI

VABILO 10.7.2017, IZOLA-MODRO Z MODRIM – ODKRIJMO IN PRIKAŽIMO POTENCIALE MODRE RASTI V SLOVENIJI

 

Podporna točka za upravljanje strategije Evropske unije za Jadransko - Jonsko regijo v Sloveniji, (Podporna točka za EUSAIR -) pisarna v Izoli , vabi na dogodek “MODRO Z MODRIM – ODKRIJMO IN PRIKAŽIMO POTENCIALE MODRE RASTI V SLOVENIJI, katerega namen je povezati deležnike, ki se ukvarjajo s tematiko modre rasti v Sloveniji.

Dogodek bo potekal v ponedeljek, 10.7.2017 v Izoli, predvidoma v Manziolijevi Palači, Manziolijev trg 5. Vabilo in program sta priložena.
Udeležba je omejena in obvezna je predhodna registracija.

OBJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE V LETU 2017 ZA SKLAD ESRR

26. 6. 2017

OBJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE V LETU 2017 ZA SKLAD ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Istre z dne 26. 06. 2017, objavlja Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR), zauresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR).

 

Upravičeno območje:

Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR, in sicer:

-          somestje Izola in Piran

-          Jagodje, Ankaran, Lucija, Portorož      

-          Dekani, Dvori-Korte, Gračišče, Hrvatini, Marezige, Sečovlje, Sp. Škofije, Strunjan, Sv. Peter, Šmarje

Do sredstev ESRR ni upravičeno naselje Koper.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Rok za oddajo vlog: 1. 9. 2017

 

Celotna dokumentacija Javnega poziva LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz ESRR, je objavljena na spletni strani LAS Istre, v rubriki »Javni poziv ESRR 2017«

 

V nadaljevanju bo na spletni strani LAS Istre objavljen koledar predstavitvenih delavnic tega javnega poziva.

ANIMACIJSKO SREČANJE ČLANOV LAS ISTRE

V sodelovanju z upravnim odborom LAS Istre smo dne 12. 5. 2017 v Strunjanu organizirali prvo animacijsko srečanje za člane LAS Istre in druge potencialnem upravičence operacij Strategije lokalnega razvoja LAS Istre. Srečanja se je udeležilo več kot 30 akterjev s področja razvoja podeželja in ribištva, tako s strani ekonomskega sektorja, javnih inštitucij in civilne iniciative. Po uvodnem delu, ki ga je izvedel predsednik LAS Istre, mag. Andrej Medved, so udeleženci po tematskih skupinah za trajnostno kmetijstvo, trajnostno ribištvo, trajnostni turizem ter naravna in kulturna dediščina, iskali možnosti za povezovanje in pripravo skupnih predlogov operacij za izpolnjevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre. Izkazalo se je, da je združevanje članov po tematskih skupinah dobrodošlo, saj omogočajo ciljno povezovanje in razpravo o ključnih temah.

6. 6. 2017 - OBVESTILO: NAPAKA V STROŠKOVNIKIH JP LAS ISTRE - SKLADA ESPR IN EKSRP

Spoštovani prijavitelji na Javna poziva LAS Istre za  ESPR in EKSRP!

Obveščamo vas, da so bile v Stroškovnikih ESPR in EKSRP LAS Istre verzija 25.5., ki sta del razpisne dokumentacije Javnega poziva 2017, ugotovljene napake. Napake se pojavijo predvsem v zadnjih dveh listih Excela, to sta Finančni načrt po fazah in Finančna konstrukcija operacije.

Kljub obstoječim napakam v stroškovniku (verzija 25.5.), le-tega izpolnjenega oddajte skupaj z vlogo do veljavnega roka za oddajo vlog (7.6.2017). V nadaljevanju bodo nosilci vlog, ki se jih bo ocenjevalo, pozvani k dopolnitvam Stroškovnika, ki bo jutri 7.6.2017, predložen na splet.

Opravičujemo se za nevšečnost.

Objava dopolnjenega Stroškovnika (25. 5.) in dodatne obvezne izjave za operacije EKSRP in ESPR ter pojasnilo k obveznim prilogam in izjavam

Vse prijavitelje operacij na Javni poziv LAS Istre v letu 2017, za sklada EKSRP in ESPR, obveščamo, da sta bila z dnem 25. 5. 2017 na spletni strani LAS (rubrika Javni poziv EKSRP in Javni poziv ESPR) objavljena korigirana Excel finančna načrta oz. Stroškovnika za operacije obeh skladov. Za pripravo vloge (rok: 7. 6. 2017) se uporabijo novi Stroškoniki, saj so bile v prejšnjih napake. 

Obenem sporočamo, da je bila javnima pozivoma LAS Istre, na zahtevo pristojnega ministrstva, dodana še ena obvezna priloga k vlogi - »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«. Izjavo morajo izpolniti in podpisati partnerji in nosilec operacije in jih priložiti k vlogi. Opomba: ta dodatna izjava  ne nadomešča izjave iz poglavja 8, Vloge za prijavo operacije, ki jo prav tako podopišejo nosilec operacije in partnerji.

V izogib dilemam  podajamo še dodatne razjasnitve o obveznih izjavah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije ter dodatna priloga) in obveznih prilogah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije):

-        Poglavje 8,  Vloge za prijavo operacije - Izjava vodilnega partnerja / partnerja operacije; to izjavo podpišejo/žigosajo tako vodilni partner kot partnerji operacije. Izjave se priložijo vlogi.

-        »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«: je dodatna izjava za MKGP, ki jo podpišejo prijavitelj in partnerji. Priložite jo lahko za poglavjem 8 ali na kraju vloge.

-        Poglavje 9, Vloge za prijavo operacije – SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

Priloga 1, 2, 3: se priložijo smiselno, glede na operacijo oz. naložbo. V kolikor za predlagani tip operacije te priloge niso potrebne (npr. upravno dovoljenje) lahko v tem delu navedete, da dokument za predlagano operacijo ni potreben oz. ne priložite ničesar.   potrebna ali za prilogo ne priložite ničesar.

Priloga 4: Za vsak načrtovan strošek iz Priloge 7 - Stroškovnika (razen stroške dela zaposlenih pri prijavitelju/partnerju), priložite vsaj tri prejete ponudbe, ki so primerljive, s pisno utemeljitvijo najboljše izbire. V primeru, da je strošek, ki ga načrtujete v Prilogi 7 že opredeljen v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov MKGP, del razpisne dokumentacije, ni potrebno priložiti treh ponudb, temveč se uporabi vrednost iz kataloga. Ponudbe priložite po vrstnem redu stroškov iz predloženega Stroškovnika.

Prilogo 5: Izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis«, izpolnijo in podpišejo vsi partnerji.

Priloga 6: v kolikor smatrate, da bi z dodatnimi dokazili prispevali k boljšemu razumevanju predlagane operacije priložite ustrezna dokazila, sicer to ni potrebno

Priloga 7: Stroškovnik oz. Finančni načrt operacije izpolnite obrazec z dne 25. 5., objavljen na spletni strani LAS.

Priloga 8: Pogodba o sodelovanju nosilca operacije in partnerjev mora biti sklenjena in odražati medsebojne obveznosti za realizacijo predlagane operacije. Podpisana mora biti s strani vseh partnerjev v operaciji.

Priloga 9: del razpisne dokumentacije je osnutek pogodbe, ki bo sklenjena med vodilnim partnerjem LAS Istre in nosilcem operacije, v kolikor bo operacija odobrena s strani pristojnih organov.  Prijavitelj operacije jo parafira na vsaki strani, izpolni s svojimi podatki.

Priloga 10: DOKAZILA o zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo operacije (oz. dokazila vezana na zaprto finančno konstrukcijo, kot razvidno iz Stroškovnika in v Vlogi) predložijo vsi partnerji, ki so nosilci stroškov. S priloženim dokazilom nosilec stroškov dokazuje, da je predlagano operacijo sposoben realizirati tudi finančno, za celoten načrtovan znesek. Odvisno od tipa opracije se lahko predloži, npr.: letni računovodski izkaz za preteklo leto, zadnje plačne liste (če je predlagatelj npr. fizična oseba), bančno garancijo, drugo dokazilo o zagotovljenih sredstvih za finančno izvedbo operacije v predlaganem obsegu.

-        Priloga 11, samo za sklad ESPR: v primeru, da pričakujete višjo stopnjo sofinanciranja od 50 % morate za to izpolniti pogoje iz točke 3.2., javnega poziva. Za vsak pogoj predložite ustrezno izjavo kako ga boste zagotovili, kar je odvisno od tipa predlagane operacije. V primeru zaprošenega sof. 80 % morate priložiti tudi dovoljenje, kot navedeno v javnem pozivu.

-        Priloga 12, samo za sklad ESPR: za operacije sofinancirane iz ESPR je potrebno priložiti tudi poslovni načrt oz. analizo, ki kaže na to, da koristi operacije presegajo njegove stroške. Minimalni elementi te priloge so navedeni na str. 47, javnega poziva za ESPR, zajeti v desetih poglavjih. Na isti strani je objavljena tudi povezava do poslovnega načrta, objavljenega na spletni strani MKGP, ki ga lahko uporabite za ta javni poziv.

Objavljena nova stroškovnika in nova izjava za operacije EKSRP in ESPR

Obveščamo vse potencialne upravičence, ki pripravljate operacije v okviru Javnih pozivov LAS Istre v letu 2017 za sklada EKSRP in ESPR, da sta bila z današnjim dnem (25. 5. 2017) na spletni strani LAS (rubrika Javni poziv EKSRP in Javni poziv ESPR) objavljena korigirana Excel finančna načrta oz. stroškovnika za operacije obeh skladov. Naprošamo, da vaše operacije pripravite v novih stroškovnikih, saj so bile v prejšnjih napake. Opominjamo, da je rok za oddajo vlog na javna poziva EKSRP in ESPR podaljšan do 7.6.2017.

Hkrati vas opozarjamo, da je bila kot obvezna priloga k vlogi, dodana Izjava upravičencev za podukrep 19.2.. Izjavo morajo izpolniti in podpisati partnerji in nosilec operacije in jih priložiti k vlogi.

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA JAVNA POZIVA ESPR IN EKSRP

Obveščamo  vas, da je UO LAS Istre je sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javna poziva za izbor operacij za sklada ESPR in EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017.

Vodilni partner LAS Istre

Animacijski dogodek za člane LAS Istre

V okviru izvajanja SLR Strategije lokalnega razvoja za LAS Istre 2014-2020, ter na podlagi sprejetega srednjeročnega razvojnega plana in letnega programa dela za 2017 vabimo vse ČLANE LAS ISTRE na animacijski dogodek LAS Istre, ki bo potekal v petek 12.5.2017 s pričetkom ob 17.00 h v Strunjanu (Hotel Svoboda, Krka) s pričetkom ob 17.00 h.

Namen dogodka je povezovanje članov LAS, z namenom identifikacije in priprave skupnih predlogov operacij (projektov) v okviru tematskih skupin LAS Istre: TRAJNOSTNO RIBIŠTVO, TRAJNOSTNO KMETIJSTVO, TRAJNOSTNI TURIZEM in NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA TER IDENTITETA, ki izhajajo iz naše vizije in razvojnih potencialov opredeljenih v SLR. Na dogodku bo potekalo tudi mreženje s ciljem, da se ustvarijo močna partnerstva na območju celotnega LAS Istre, torej iz vseh štirih občin Piran, Izola, Koper in Ankaran.

Program je v vabilu v priponki.

Prisotnost na dogodku prosim sporočite na e-naslov nina.peca@rrc-kp.si.

Datoteke

PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE – KOLEDAR

 

Z dnem 15. 3. 2017 se na spletni strani LAS Istre objavljata javna poziva LAS Istre za sofinanciranje operacij iz skladov EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo).

Vabimo vas na predstavitev dveh javnih pozivov LAS Istre. Pridite vsi, ki ste zainteresirani za prijavo operacije (projekta) na javni poziv LAS Istre oziroma izvajanje operacije.

Koledar vseh predstavitev je objavljen v spodnji tabeli, v katero se bodo sproti dodajale nove potrjene lokacije ali morebitne spremembe terminov.

Koledar predstavitve Javnih pozivov LAS Istre:

Lokacija

Datum/ura

Občina Ankaran,

prostori nekdanje KS Ankaran, Jadranska 66, Ankaran

16.3.2017, ob 15:00 uri

Mestna občina Koper,

Pretorska palača

17.3.2017, ob 10:00 uri

Občina Izola,

sejna soba Občinskega sveta, Kristanov trg 1, Izola

17.3.2017, ob 14:00 uri

Šmarje,

v prostorih krajevne skupnosti

20.3.2017, ob 19:00 uri

Portorož,v prostorih krajevne skupnosti, Obala 16, Portorož

21.3.2017, ob 10:00 uri

Marezige,

v prostorih krajevne skupnosti

21.3.2017, ob 19:00 uri

Korte,

v prostorih krajevne skupnosti

22.3.2017, ob 18:00 uri

Sečovlje,

v prostorih krajevne skupnosti 

20. 4. 2017, ob 18:00 uri

 

Na javnih predstavitvah bomo predstavili splošne pogoje javnih pozivov, skupne dvem skladom in specifične zahteve za vsak sklad. Predstavljena bo tudi razpisna dokumentacija. V nadaljevanju, do zaprtja razpisa, bo možno tudi individualno svetovanje po dogovoru.

Prijazno vabljeni!

NAJAVA OBJAVE JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE

23.2.2017

Javni pozivi LAS Istre za operacije (projekte) bodo objavljeni 15.3.2017 in bodo odprti do 15.5.2017.

 

Objavljeni bodo Javni pozivi za sofinanciranje operacij LAS Istre iz:

-          Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

-          Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

-          Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

 

Po objavi bodo v vseh občinah organizirane javne predstavitve Javnih pozivov. Koledar dogodkov bo objavljen na tej spletni strani.

Za vse informacije v zvezi z javnimi pozivi in možnostmi za prijavo operacij se lahko obrnete na RRC Koper:

Heidi Olenik; 05 663 75 80, heidi.olenik@rrc-kp.si

Nina Peca; 05 663 75 90, nina.peca@rrc-kp.si

Obvestilo o objavi vsebin vezanih na razvoj podeželja in ribištva

 

Vabimo vse, ki delujete na področju razvoja podeželja in ribištva, da nam na e-naslov vodilnega partnerja LAS Istre pošiljate vabila in informacije o dogodkih, prireditvah, delavnicah in aktivnostih, ki jih izvajate na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran, v zvezi s podeželjem in ribištvom.

Objavljali bomo nekomercialne vsebine, ki so v povezavi s cilji Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, objavljene na spletni strani LAS.

 

Informacije prosimo pošljite na naslov: nina.peca@rrc-kp.si

MALA ŠOLA »ZELIŠČA V KUHINJI«

 

Društvo Zdrav Podjetnik in skupina za uporabno zeliščarstvo organizirata Malo šolo »ZELIŠČA V KUHINJI«, ki bo potekala od marca do junija 2017, na Eko točki v Dekanih.

Več informacij: link

JAVNI RAZPISI LAS ISTRE

23.1.2017

NAPOVED OBJAVE JAVNIH RAZPISOV LAS ISTRE

Vse zainteresirane za prijavo operacije na Javne razpise LAS Istre obveščamo, da bodo Javni razpisi objavljeni takoj, ko bo LAS  s strani pristojnih organov prejel odgovore na odprta vprašanja v zvezi s pogoji za uresni?evanje in dokazovanje kazalnikov. Usklajevanja so v polnem teku in bodo zaključena predvidoma februarja 2017.

LAS Istre bo objavil javne razpise za izvajanje operacij, sofinanciranih iz:

-          Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

-          Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

-          Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Po objavi javnih razpisov bodo organizirane predstavitvene delavnice za javnost. člani LAS bodo obvestilo o objavi razpisov prejeli tudi preko kontaktnega e-naslova, sporočenega LAS-u. Vsem zainteresiranim bodo nudena tudi osebna svetovanja.

Za osebno svetovanje v zvezi z možnostjo prijave operacije na razpise LAS Istre oz. možnostmi sofinanciranja operacij iz EKSRP, ESPR IN ESRR, se obrnite na vodilnega partnerja LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper.

Kontakt: Dott. Mag. Heidi Olenik;  heidi.olenik@rrc-kp.si;  05 663 75 80.

 

 

1.12.2016

JAVNI RAZPISI LAS ISTRE

 

 

LAS Istre bo objavil javne razpise za izvajanje operacij, sofinanciranih iz:

-          Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

-          Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ali

-          Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Če želite svetovanje v zvezi s prijavo operacije na javni razpis LAS Istre oz. možnostmi sofinanciranja operacij, se lahko obrnete na vodilnega partnerja LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper.

Kontakt: Dott. Mag. Heidi Olenik;  heidi.olenik@rrc-kp.si;  05 663 75 80.

ODLOČBA O POTRDITVI LAS IN SLR

7.11.2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki opravlja naloge Organa upravljanja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, je konec oktobra 2016 izdalo odločbo o potrditvi LAS Istre in Strategije lokalnega razvoja LAS Istre za obdobje 2014-2020. Za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja (SLR), ki ga vodi skupnost, je LAS upravičen do:

-          943.193,29 EUR iz naslova sklada EKSRP

-          1.052.097,97 EUR iz naslova sklada ESRR

-          2.045.762,01 EUR iz naslova sklada ESPR

LAS bo v nadaljevanju pripravil in objavil javne razpise za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). O objavi javnih razpisov boste obveščeni.

 

Festival LAS 2016

V petek in soboto, 9. in 10. septembra 2016 bo v Slovenski Istri – v Marezigah in Kopru potekal letošnji Festival slovenskih LAS, ki bo na enem mestu zbral predstavnike Lokalnih akcijskih skupin iz 7 evropskih držav.

 

Program je dostopen: TUKAJ


Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in promocijski del ter vsakoletno poteka v enem od večjih slovenskih mest. Organizator letošnjega festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju z LAS Istra, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mrežo za podeželje, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Ankaran in Občino Izola.


Festival bo imel mednarodni značaj, saj bo osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«, zato smo k sodelovanju povabili evropsko združenje LAS – ELARD, mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. Prav iz tega razloga pričakujemo 95 udeležencev iz 7 evropskih držav, kar bo Festivalu dalo še dodatno težo, še posebej pa se veselimo obiska predsednice ELARD Kristiine Tammets iz Estonije, predstavnika Evropskega ekonomsko socialnega odbora Evropske Komisije Romana Haken iz Češke, predstavnice evropskega združenja ribiških LAS FARNET Urszule Budzich-Tabor iz Poljske, ter predstavnike nacionalnih in LAS mrež sosednjih držav.


V okviru posveta bomo predstavili letos podpisan Sporazum med LAS na področju Krasa (SLO in IT), Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov (11 LAS od tega 3 SLO, 7 HR in 1 IT), še posebej pa najavljamo podpis Sporazuma med ribiškimi LAS na tem istem področju, kar je novost v Evropi in najava uspešnega sodelovanja LAS v tem delu Evrope. K temu dogodku in tiskovni konferenci, ki bo potekala v času vožnje z ribiško barko (sobota 10.9.2016 ob 14,00 uri na pomolu v Kopru) vas vabimo tudi osebno, saj vas želimo neposredno seznaniti z dosežki Festivala.


Razprava na Festivalu bo potekala o možnostih in pasteh regionalnega povezovanja LAS, o projektih sodelovanja med LAS kot posebnemu izzivu izvajanja Strategij lokalnega razvoja, poseben del dogodka pa bo tudi izmenjava (borza) projektov sodelovanja iz vseh sodelujočih držav.


Prav iz zgoraj navedenih razlogov je letošnji Festival slovenskih LAS posebnega pomena, saj bo prvič v Sloveniji združil vse pomembne in kompetentne predstavnike organov upravljanja evropskih skladov, predstavnike mrež in LAS Slovenije in sosednjih držav, s ciljem razčistiti pomen in cilje regionalnega povezovanja.


Za vse podrobnejše informacije lahko pokličete predsednika Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleša Zidarja (031 339 789) in predsednika LAS ISTRA Andreja Medveda (051 684 200).

V prilogi imate tudi program Festivala. Prosimo vas tudi za prijavo vaše udeležbe na tiskovni konferenci v soboto 10.9.2016 ob 14,00 uri na pomolu v Kopru, na mail info@razvoj-podezelja.si ali osebno Vesna Erhart, tel. 041 745 184.

Lep pozdrav,

LAS Istre
Andrej Medved, predsednik
Društvo za razvoj slovenskega podeželja
Aleš Zidar, predsednik

Noga dopisa

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE

Aktivnosti vključevanja skupnosti v pripravo Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (skrajšano: SLR) so se pričele v 2015, takoj po objavi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, in so zajemale tudi vključevanje skupnosti preko organizacije tematskih delavnic ter objave javnega poziva za evidentiranje možnih vsebin za SLR.

Tukaj objavljamo gradiva z delavnic:

 

SLR je bila pred potrditvijo javno razgrnjena, za možne pripombe. Skupščina LAS Istre je SLR potrdila na seji januarja 2016, nato je bila SLR posredovana Koordinacijskemu odboru CLLD, v potrditev.

Člane LAS obveščamo, da je LAS julija 2016 prejel poziv na dopolnitev SLR. LAS Istre bo Javni razpis za izbor operacij objavil takoj, ko bodo SLR s strani pristojnih organov potrjena oz., ko bodo LAS-u dodeljene pravice do porabe sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Pričakuje se, da bodo SLR slovenskih LAS-ov potrjene jeseni 2016.

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE POSREDOVANA PRISTOJNEMU ORGANU

29.1.2016

Člane Skupščine LAS Istre obveščamo, da je bila Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran, posredovana Koordinacijskemu odboru CLLD v potrditev.

Javni razpis LAS Istre za izbor operacij (projektov) bo lahko objavljen, ko SLR potrjena oz., ko bodo LAS Istre dodeljene pravice do porabe sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Predvidoma bo to v drugi polovici leta 2016.

PRVA REDNA SEJA SKUPŠČINE LAS ISTRE

15.1.2016

Prva redna seja Skupščine LAS Istre bo v četrtek, 21.1.2016, s pričetkom ob 10:00 uri, na sedežu Središča Rotunda (Destardijev trg 11, Koper).

Člani LAS so na elektronski naslov, sporočen ob včlanitvi, prejeli sklic z gradivom.

Člana LAS, ki je pravna oseba, na seji zastopa njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba. Podpisano pooblastilo se posreduje vodilnemu partnerju ob registraciji. Pooblastila ni potrebno overiti pri notarju.

Registracija udeležencev se bo pričela ob 9:00 uri. Udeležence s pooblastilom prosimo, da se registrirajo med 9:00 in 9:30 uro, vsi ostali udeleženci pa od 9:30 do 10:00 ure. Sklepčnost se bo ugotavljala ob 10:00 uri.

 

JAVNA RAZGRNITEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE

14.12.2015

Spoštovani člani Skupščine LAS Istre

 

Hvala vsem, ki ste se v minulih mesecih udeleževali javnih delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Istre za programsko obdobje 2014-2020 (skrajšano: SLR) in tako prispevali k strateškim vsebinam dokumenta SLR.

Hvala tudi vsem, ki ste do 31.10. posredovali predloge projektov za tekoče programsko obdobje.

 

Objavljamo osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Istre (skrajšano: SLR), ki bo januarja 2016 predložen Skupščini v potrditev.

Opomba: tematska poglavja SLR so bila predpisana, prav tako obseg strani za posamezno poglavje.

V kolikor imate pripombe na predlog SLR vas prosimo, da nam jih posredujete do 4.1.2016, do 12:00 ure, na e-naslov heidi.olenik@rrc-kp.si.

Pripombe zbiramo na priloženem obrazcu.

Datoteke

LAS Istre pripravlja Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre 2014-202

2.11.2015

Spoštovani!

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) pripravlja Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (skrajšano: SLR) in v ta namen smo do 30.10.2015 zbirali predloge potencialnih izvedbenih projektov LAS, za programsko obdobje 2014-2020. Predlogi projektov bodo upoštevani pri pripravi ciljev, prioritet in ukrepov Strategije lokalnega razvoja LAS, ki bo do konca 2015 javno predstavljena, nato pa posredovana Skupščini LAS Istre v potrditev.

Javni razpis LAS Istreza izvedbene projekte bo možno objaviti takoj, ko bodo LAS-u, na podlagi SLR, dodeljene pravice do porabe sredstev, kar bo predvidoma v drugi polovici 2016. 

 

RRC Koper, upravljalec LAS Istre

VABILO NA DELAVNICO ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE- POVEZOVANJE PODEŽELJA IN RIBIŠTVA

 

Pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran), v okviru katere je bilo izvedenih več tematskih delavnic. Zadnja delavnica na temo povezovanja in iskanja sinergij med podeželjem in ribištvom, bo v torek 6.10.2015 od 18:00 ure dalje, v prostorih hotelu Laguna v Strunjanu Program delavnice:

-        Predstavitev izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

CLLD (Community Lead Local Development) v 2014-2020

-        Predstavitev vzpostavitve LAS Istre ter aktivnosti za

pripravo Strategije lokalnega razvoja

-        Moderirano skupinsko delo z namenom nabora ter povezovanje

projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (udeleženci bodo lahko prehajali iz ene tematske delavnice v drugo)

Vabljeni!

Prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: ekohumanitatis@gmail.com ali tina.cerkvenik@gmail.com

PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV POTENCIALNIH PROJEKTOV ZA SLR

 

 

Spoštovani!

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) pripravlja Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (skrajšano: SLR) in v ta namen je bil julija 2015 objavljen javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za identifikacijo potencialnih izvedbenih projektov LAS, za programsko obdobje 2014-2020.

Rok za oddajo projektnih predlogov je podaljšan do 30. oktobra 2015.

Vse zainteresirane za sodelovanje v LAS Istre vabimo, da nam jih posredujete na priloženem obrazcu, na e-naslov:  heidi.olenik@rrc-kp.si

Projekti LAS Istre se bodo lahko sofinancirali preko treh EU skladov, in sicer: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, do 85% sof.), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj, do 80% sof.), ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, do 50% sof. oz. do 100% - pod pogoji).

Pomembna opomba: Ta javni poziv za posredovanje predlogov potencialnih projektov ni javni razpis za zbiranje projektov, temveč je poziv potreben za pripravo Strategije lokalnega razvoja.  Javni razpis LAS Istre za posredovanje projektov bo objavljen v 2016.

PRIPETI OBRAZEC: docxObrazec_predlagani_projekt_za_Strategijo_LAS.docx

 

Na ustanovni skupščini LAS Istre dne 18.9.2015 se je ustanovil LAS Istre

23.9.2015

Na ustanovni skupščini LAS Istre dne 18.9.2015 se je ustanovil LAS Istre za programsko obdobje 2014-2020, ki združuje tudi OAS Ribič (Obalno akcijsko skupino Ribič). Predsednik LAS Istre je Andrej Medved. Vodilni partner oz. upravljavec LAS Istre je Regionalni razvojni center Koper.

Skupščino LAS Istre sestavljajo družbeniki, ki so na ustanovni skupščini v LAS pristopili s podpisom ustanovne Pogodbe. Vključitev v LAS Istre je še naprej odprta in po 18.9.2015 možna s posredovanjem podpisane pristopne, ki je objavljena na tej spletni strani.

VABILO NA DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE- KMETIJSTVO IN SAMOOSKRBA, TURIZEM, VAROVANJE NARAVE IN OKOLJA

Pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran), v okviru katere bo izvedenih več delavnic. Tokrat bomo izvedli sklop treh tematskih delavnic (kmetijstvo in samooskrba, turizem, varovanje narave in okolja) na isti termin, in sicer 30.9.2015 od 17:00 ure dalje, v prostorih dvorane Krajevne skupnosti Marezige, Marezige 24.

Program delavnice:

-        Predstavitev izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD (Community Lead Local Development) v 2014-2020

-        Predstavitev vzpostavitve LAS Istre ter aktivnosti za pripravo Strategije lokalnega razvoja

-        Moderirano skupinsko delo z namenom priprave SWOT analize in identifikacija ter povezovanje projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (udeleženci bodo lahko prehajali iz ene tematske delavnice v drugo)

 

Vabljeni! Prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: ekohumanitatis@gmail.com

 

Opomnik: za potrebe priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Istre (skrajšano: SLR) je bil julija letos objavljen tudi javni poziv za zbiranje predlogov projektov za pripravo SLR. Predloge zbiramo do 30.9.2015, na e-naslov heidi.olenik@rrc-kp.si, in sicer na OBRAZCU, ki ga najdete preko te povezave: http://www.rrc-kp.si/sl/novice/430-javni-poziv-las-istre-za-posredovanje-predlogov-potencialnih-projektov-slr.html

DELAVNICA "RIBIŠTVO IN RIBOGOJSTVO " ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ISTRE

 

Pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja (SLR) Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran (LAS Istre), v okviru katere bo izvedenih več delavnic. Druga tematska delavnica bo v petek25.9.2015 ob 18:00 uri, v Klubskem prostoruKulturnega doma Izola,Ulica oktobrske revolucije 1 .

Program delavnice:

·      Predstavitev izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD (Community Lead Local Development) v 2014-2020

·      Predstavitev vzpostavitve LAS Istre ter aktivnosti za pripravo Strategije lokalnega razvoja

·      Identifikacija potencialnih projektov in programov za vključitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre

Vabljeni vsi, zlasti pa tisti, ki imate projektne ideje s področja ribištva in ribogojstva.

 

Prosimo za potrditev udeležbe na e-naslov: tina.cerkvenik@gmail.comali ales.bolje@siol.net

 

Opomba: za potrebe priprave Strategije lokalnega razvoja LAS Istre (skrajšano: SLR) je bil julija letos objavljen tudi javni poziv za zbiranje predlogov projektov za pripravo SLR. Predloge zbiramo do 30.9.2015, na e-naslovih tina.cerkvenik@gmail.comoz. heidi.olenik@rrc-kp.si, in sicer NA OBRAZCU, ki ga najdete preko te povezave: http://www.rrc-kp.si/sl/novice/430-javni-poziv-las-istre-za-posredovanje-predlogov-potencialnih-projektov-slr.html

 

Vabilo na ustanovno skupščino LAS Istre

Koper, 11.9.2015

Regionalni razvojni center Koper, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015 in Javnega poziva za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LAS z dne 14.7.2015, javno objavlja:

 

VABILO NA USTANOVNO SKUPŠČINO LAS ISTRE

v petek, 18. septembra 2015 ob 10:00 uri, na sedežu Središča Rotunda (Destradijev trg 11, Koper)

 

DNEVNI RED:

  • Predstavitev LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran)
  • Predstavitev Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, sprejem in podpis pogodbe
  • Izvolitev članov upravnega odbora
  • Izvolitev predsednika in podpredsednika LAS
  • Izvolitev članov nadzornega odbora
  • Izbor vodilnega partnerja

OPOMNIK:

-          S seboj prinesite osebni dokument

-          Podpisnik pogodbe za pravne osebe je njen zakoniti zastopnik, ki lahko za podpis pogodbe pooblasti drugo osebo

VABLJENI!

Regionalni razvojni center Koper

Giuliano Nemarnik, direktor

Priloga:

 pdfPogodba_LAS_osnutek_za_18.9.2015.pdf

Koledar delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Istre

 

 

Koledar delavnic za pripravo strategije lokalnega razvoja LAS Istre

Zbiranje projektnih predlogov za identifikacijo potencialnih projektov LAS Istre

 

Pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran). V ta namen je bil julija letos objavljen tudi javni poziv za zbiranje predlogov projektov za pripravo SLR (Strategije lokalnega razvoja).

Predloge zbiramo do 30.9.2015, na e-naslov heidi.olenik@rrc-kp.si. Oddate jih na priloženem obrazcu.

Vzporedno s pripravo SLR in zbiranjem projektnih predlogov bodo organizirane tematske delavnice. V spodnji tabeli je koledar delavnic. Vabila in programi za posamezno delavnico, s točno uro in krajem izvedbe, bodo objavljena na naši spletni strani.

Kdaj

V občini

Tema

16.9.2015

Ankaran

Socialno podjetništvo, socialne inovacije, socialna oskrba in vključevanje ranljivih skupin

25.9.2015

Izola

Ribištvo in ribogojstvo

29.9.2015

Koper

Skupinsko delo: kmetijstvo in samooskrba, varovanje okolja, socialno podjetništvo, socialna oskrba, vključevanje ranljivih skupin.

7.10.2015

Piran

Skupinsko delo: povezovanje in iskanje sinergij med podeželjem in ribištvom, mreženje projektnih idej

Priloga: Obrazec

 

Obrazec_predlagani_projekt_za_Strategijo_LAS.docx

 

JAVNI POZIV LAS ISTRE ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV POTENCIALNIH PROJEKTOV – SLR

Koper, 24.7.2015

JAVNI POZIV LAS ISTRE ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV POTENCIALNIH PROJEKTOV – SLR

 

Spoštovani!

Pripravlja se Strategija lokalna razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) za programsko obdobje 2014-2020. V ta namen zbiramo projektne predloge za identifikacijo potencialnih projektov, preko katerih se bo izvajala Strategija lokalnega razvoja danega območja (SLR).

Vse zainteresirane za sodelovanje v LAS Istre, ki bo v novem programskem obdobju združena tudi z OAS Ribič (Obalna akcijska skupina Ribič) vabimo, da nam posredujejo predloge projektov za katere menijo, da so pomembni za razvoj danega območja.

Projekti LAS Istre se bodo lahko sofinancirali preko treh EU skladov, in sicer: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, do 85% sof.), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj, do 80% sof.), ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, do 50% sof. oz. do 100% - pod pogoji).

Vabimo vas, da nam projektne predloge za pripravo SLR posredujete na priloženem obrazcu, do 30.9.2015, na e-naslov: heidi.olenik@rrc-kp.si

 

docxObrazec_predlagani_prijekt_za_Strategijo_LAS.docx

 

Pomembna opomba: Ta javni poziv za posredovanje predlogov potencialnih projektov ni javni razpis za zbiranje projektov, temveč je poziv potreben za pripravo Strategije lokalnega razvoja.  Javni razpis LAS Istre za projekte bo objavljen predvidoma v prvi polovici 2016. 

Regionalni razvojni center Koper

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS IN ČLANSTVO V LAS

Regionalni razvojni center Koper, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015, objavlja

 

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS IN ČLANSTVO V LAS

 

Vse zainteresirane za uresničevanje skupnih lokalnih razvojnih potreb oziroma vključitev v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, pozivamo, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (skrajšano: LAS Istre) in pripravljanje Strategije lokalnega razvoja LAS Istre za programsko obdobje 2014-2020.

 

Več v pripetih dokumentih:

Datoteke

JAVNI RAZPIS LAS ISTRE - OBVESTILO UPRAVLJALCA

2.7.2015

V letošnjem letu objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov za razvoj podeželja preko LAS Istre ni možna, saj bomo LAS-i v Sloveniji pravice do porabe sredstev za projekte lahko prejeli šele v naslednjem letu. Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov LAS Istre je predvidena v prvi polovici 2016.

V letošnjem letu bomo zainteresirano javnost še naprej vključevali v pripravo razvojnega dokumenta Strategija lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, ki bo podlaga za pridobitev pravic do porabe sredstev za projekte LAS in formalizacijo statusa LAS.

Za svetovanje in informacije v zvezi s projekti LAS Istreoz. možnostmi sofinanciranja projektov za razvoj podeželja preko LAS Istre lahko kontaktirate Dott. Mag. HeidI Olenik;  heidi.olenik@rrc-kp.si, 05 663 75 80.

Vzpostavitev LAS Istre 2014-2020

30.6.1015

Vlada 26.6.2015 je objavila Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020, na podlagi katere se bodo tudi formalno pričele aktivnosti za vzpostavitev LAS Istre novem programskem obdobju in pripravil razvojni dokument »Strategija lokalnega razvoja«.

V nadaljevanju bomo objavljali obvestila in novice v zvezi s tem procesom. Vse zainteresirane (posameznike, društva, zavode, podjetnike, obrtnike,…) za aktivno sodelovanje v procesu vzpostavitve LAS in priprave Strategije lokalnega razvoja vabimo k spremljanju obvestil na www.rrc-kp.siin vključitvi v proces.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je do 2.5.2018 odgovoren vodilni partner LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper. Od 3.5.2018 pa vodilni partner LAS Istre, Središče Rotunda, Koper, so.p.