Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Javni razpis LAS

6. 6. 2017 - OBVESTILO: NAPAKA V STROŠKOVNIKIH JP LAS ISTRE - SKLADA ESPR IN EKSRP

Spoštovani prijavitelji na Javna poziva LAS Istre za  ESPR in EKSRP!

Obveščamo vas, da so bile v Stroškovnikih ESPR in EKSRP LAS Istre verzija 25.5., ki sta del razpisne dokumentacije Javnega poziva 2017, ugotovljene napake. Napake se pojavijo predvsem v zadnjih dveh listih Excela, to sta Finančni načrt po fazah in Finančna konstrukcija operacije.

Kljub obstoječim napakam v stroškovniku (verzija 25.5.), le-tega izpolnjenega oddajte skupaj z vlogo do veljavnega roka za oddajo vlog (7.6.2017). V nadaljevanju bodo nosilci vlog, ki se jih bo ocenjevalo, pozvani k dopolnitvam Stroškovnika, ki bo jutri 7.6.2017, predložen na splet.

Opravičujemo se za nevšečnost.

 

OBJAVA DOPOLNJENEGA STROŠKOVNIKA (verzija 25. 5.) IN DODATNE OBVEZNE IZJAVE ZA OPERACIJE EKSRP IN ESPR TER POJASNILO K OBVEZNIM PRILOGAM IN IZJAVAM

Vse prijavitelje operacij na Javni poziv LAS Istre v letu 2017, za sklada EKSRP in ESPR, obveščamo, da sta bila z dnem 25. 5. 2017 na spletni strani LAS (rubrika Javni poziv EKSRP in Javni poziv ESPR) objavljena korigirana Excel finančna načrta oz. Stroškovnika za operacije obeh skladov. Za pripravo vloge (rok: 7. 6. 2017) se uporabijo novi Stroškoniki, saj so bile v prejšnjih napake. 

Obenem sporočamo, da je bila javnima pozivoma LAS Istre, na zahtevo pristojnega ministrstva, dodana še ena obvezna priloga k vlogi - »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«. Izjavo morajo izpolniti in podpisati partnerji in nosilec operacije in jih priložiti k vlogi. Opomba: ta dodatna izjava  ne nadomešča izjave iz poglavja 8, Vloge za prijavo operacije, ki jo prav tako podopišejo nosilec operacije in partnerji.

V izogib dilemam podajamo še dodatne razjasnitve o obveznih izjavah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije ter dodatna priloga) in obveznih prilogah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije):

-        Poglavje 8,  Vloge za prijavo operacije - Izjava vodilnega partnerja / partnerja operacije; to izjavo podpišejo/žigosajo tako vodilni partner kot partnerji operacije. Izjave se priložijo vlogi.

-        »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«: je dodatna izjava za MKGP, ki jo podpišejo prijavitelj in partnerji. Priložite jo lahko za poglavjem 8 ali na kraju vloge.

-        Poglavje 9, Vloge za prijavo operacije – SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

Priloga 1, 2, 3: se priložijo smiselno, glede na operacijo oz. naložbo. V kolikor za predlagani tip operacije te priloge niso potrebne (npr. upravno dovoljenje) lahko v tem delu navedete, da dokument za predlagano operacijo ni potreben oz. ne priložite ničesar.   potrebna ali za prilogo ne priložite ničesar.

Priloga 4: Za vsak načrtovan strošek iz Priloge 7 - Stroškovnika (razen stroške dela zaposlenih pri prijavitelju/partnerju), priložite vsaj tri prejete ponudbe, ki so primerljive, s pisno utemeljitvijo najboljše izbire. V primeru, da je strošek, ki ga načrtujete v Prilogi 7 že opredeljen v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov MKGP, del razpisne dokumentacije, ni potrebno priložiti treh ponudb, temveč se uporabi vrednost iz kataloga. Ponudbe priložite po vrstnem redu stroškov iz predloženega Stroškovnika.

Prilogo 5: Izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis«, izpolnijo in podpišejo vsi partnerji.

Priloga 6: v kolikor smatrate, da bi z dodatnimi dokazili prispevali k boljšemu razumevanju predlagane operacije priložite ustrezna dokazila, sicer to ni potrebno

Priloga 7: Stroškovnik oz. Finančni načrt operacije izpolnite obrazec z dne 25. 5., objavljen na spletni strani LAS.

Priloga 8: Pogodba o sodelovanju nosilca operacije in partnerjev mora biti sklenjena in odražati medsebojne obveznosti za realizacijo predlagane operacije. Podpisana mora biti s strani vseh partnerjev v operaciji.

Priloga 9: del razpisne dokumentacije je osnutek pogodbe, ki bo sklenjena med vodilnim partnerjem LAS Istre in nosilcem operacije, v kolikor bo operacija odobrena s strani pristojnih organov.  Prijavitelj operacije jo parafira na vsaki strani, izpolni s svojimi podatki.

Priloga 10: DOKAZILA o zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo operacije (oz. dokazila vezana na zaprto finančno konstrukcijo, kot razvidno iz Stroškovnika in v Vlogi) predložijo vsi partnerji, ki so nosilci stroškov. S priloženim dokazilom nosilec stroškov dokazuje, da je predlagano operacijo sposoben realizirati tudi finančno, za celoten načrtovan znesek. Odvisno od tipa opracije se lahko predloži, npr.: letni računovodski izkaz za preteklo leto, zadnje plačne liste (če je predlagatelj npr. fizična oseba), bančno garancijo, drugo dokazilo o zagotovljenih sredstvih za finančno izvedbo operacije v predlaganem obsegu.

-        Priloga 11, samo za sklad ESPR: v primeru, da pričakujete višjo stopnjo sofinanciranja od 50 % morate za to izpolniti pogoje iz točke 3.2., javnega poziva. Za vsak pogoj predložite ustrezno izjavo kako ga boste zagotovili, kar je odvisno od tipa predlagane operacije. V primeru zaprošenega sof. 80 % morate priložiti tudi dovoljenje, kot navedeno v javnem pozivu.

-        Priloga 12, samo za sklad ESPR: za operacije sofinancirane iz ESPR je potrebno priložiti tudi poslovni načrt oz. analizo, ki kaže na to, da koristi operacije presegajo njegove stroške. Minimalni elementi te priloge so navedeni na str. 47, javnega poziva za ESPR, zajeti v desetih poglavjih. Na isti strani je objavljena tudi povezava do poslovnega načrta, objavljenega na spletni strani MKGP, ki ga lahko uporabite za ta javni poziv.

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA JAVNA POZIVA ESPR IN EKSRP

Obveščamo  vas, da je UO LAS Istre sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javna poziva za izbor operacij za sklada ESPR in EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017.

 

PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE – KOLEDAR

Z dnem 15.3.2017 se na spletni strani LAS Istre objavljajo javni pozivi LAS Istre za sofinanciranje operacij iz dveh skladov EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo).

Vabimo vas na predstavitev javnih pozivov LAS Istre. Pridite vsi, ki ste zainteresirani za prijavo operacije (projekta) na javni poziv LAS Istre oziroma izvajanje operacije.

Koledar vseh predstavitev je objavljen v spodnji tabeli, v katero se bodo sproti dodajale nove potrjene lokacije ali morebitne spremembe terminov.

Koledar predstavitve Javnih pozivov LAS Istre:

 

Lokacija

Datum/ura

Občina Ankaran,

prostori nekdanje KS Ankaran, Jadranska 66, Ankaran

16.3.2017, ob 15:00 uri

Mestna občina Koper,

Pretorska palača

17.3.2017, ob 10:00 uri

Občina Izola,

sejna soba Občinskega sveta, Kristanov trg 1, Izola

17.3.2017, ob 14:00 uri

Šmarje,

v prostorih krajevne skupnosti

20.3.2017, ob 19:00 uri

Portorož,

v prostorih krajevne skupnosti, Obala 16, Portorož

21.3.2017, ob 10:00 uri

Marezige,

v prostorih krajevne skupnosti

21.3.2017, ob 19:00 uri

Korte,

v prostorih krajevne skupnosti

22.3.2017, ob 18:00 uri

Sečovlje,

v prostorih krajevne skupnosti


20.4.2017, ob 18:00 uri

 

Na javnih predstavitvah bomo predstavili splošne pogoje javnih pozivov, skupne dvem skladom, in specifične zahteve za vsak sklad. Predstavljena bo tudi razpisna dokumentacija. V nadaljevanju, do zaprtja razpisa, bo možno tudi individualno svetovanje po dogovoru.

Prijazno vabljeni!

 


 

23.2.2017

NAJAVA OBJAVE JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE

 

Javni pozivi LAS Istre za operacije (projekte) bodo objavljeni 15.3.2017 in bodo odprti do 15.5.2017.

Objavljeni bodo Javni pozivi za sofinanciranje operacij LAS Istre iz:

-          Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

-          Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

-          Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

 

Po objavi bodo v vseh občinah organizirane javne predstavitve Javnih pozivov. Koledar dogodkov bo objavljen na tej spletni strani.

 

Za vse informacije v zvezi z javnimi pozivi in možnostmi za prijavo operacij se lahko obrnete na RRC Koper:

 

Heidi Olenik; 05 663 75 80, heidi.olenik@rrc-kp.si

Nina Peca; 05 663 75 90, nina.peca@rrc-kp.si

 


 

Datoteke

Power point predstavitev javnih pozivov v letu 2017 za sklada EKSRP in ESPR

Pogosto postavljena vprašanja_7.4.2017

Datoteke

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je do 2.5.2018 odgovoren vodilni partner LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper. Od 3.5.2018 pa vodilni partner LAS Istre, Središče Rotunda, Koper, so.p.