Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

JAVNI POZIV LAS Istre za ESPR 2017

29. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO - REZULTATI IZBORA

 

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (skrajšano: JP ESPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 1.022.881,00 EUR. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper  (partnerji:  Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (parterji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatin Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj:  Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk,  v skupnem znesku  795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev):   

 

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS

 

NASLOV OPERACIJE

 

PRIJAVITELJ OPERACIJE

Doseženo število točk (od 100 točk)

Zahtevani znesek sofinanciranja v EUR

5

Gastronomski zakladi Istre in morja - MARISTRA

Mestna občina Koper

88,25

199.754,07

9

Ribe danes in nekoč RiDiN

Občina Izola

86,9

199.935,06

1

Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja

v Slovenskem morju - DIZRO

Zavod za pomorske dejavnosti Koper

66

199.328,76

2

Slovensko ribištvo skozi stoletja - razstava

Zavod za ohranjanje pomorske

dediščine Portorož

62,1

107.32,85

7

Meduze okoli nas

GEPS Piran

61,3

51.166,07

3

Publikacija Ocean v malem

GEPS Piran

54,5

35.007,49

8

Razširitev Muzeja školjk 2 

MEDITERANUM, Zavod za

revitalizacijo mediteranske

kulture, Piran

54

45.854,91

 

4

Center informacij in znanj za ohranjanje dediščine

tradicionalnih plovil in ribolova

Slovenske Istre - CENTERBOAT

MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo

mediteranske kulture

53,2

53.572,00

 

Pod zahtevano mejo 51 točk:

 

 

Skupaj sof. ESPR:

795.351,20

11

Film o slovenskem morju in ribištvu za dvig

okoljskega ozaveščanja

Luka Kastelic s.p

44,9

19.828,00

12

Interaktivna aplikacija za spoznavanje slovenskega morja

Luka Kastelic s.p

44,8

19.328,00

 

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESPR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji dne 3. 10. 2017. Upravni odbor LAS Istre je nato na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESPR pod zap. št.  5, 9, 1, 2, 7, 3, 8 in 4 iz zgornje tabelein posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu ter sklep, da se operacij pod zap. št. 11 in 12, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki bo o odobritvi ali zavrnitvi odločila z odločbo.

 


29. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO - REZULTATI IZBORA

 

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (skrajšano: JP ESPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 1.022.881,00 EUR. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper  (partnerji:  Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (parterji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatin Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj:  Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk,  v skupnem znesku  795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev):  

 

 


 

Podaljšanje roka za oddajo vlog na javna poziva Las Istre

Obveščamo  vas, da je UO LAS Istre sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javna poziva za izbor operacij za sklada ESPR in EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017. Več na spletni strani LAS Istre: www.las-istre.si

Vodilni partner LAS Istre

 


 

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, dne 15. 3. 2017 objavlja JAVNI POZIV LAS Istre v letu 2017, za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, za sklad ESPR(Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESPR znaša 50 %. Ne glede na prejšnji stavek, lahko delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije ESPR znaša med 50 % in 100 % skupnih upravičenih stroškov, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

-          je v javnem interesu

-          ima skupnega upravičenca

-          ima inovativne značilnosti na lokalni ravni

Določanje stopenj sofinanciranja je opredeljeno v točki 3.2. tega poziva.

 

Predloge operacij oziroma vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

 

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 05. 2017.

Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane. Upošteva se datum, ki ga Pošta Slovenije z nalepko označi na ovojnici.

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

-          Po elektronski pošti: info@rrc-kp.si

-          Po telefonu od 9:00 do 14:00 ure: 05 663 75 80  ali 05 663 75 90.

-          Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu vodilnega partnerja LAS Istre, Ulica 15. maja 19, Koper. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.las-istre.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

1_Javni_Poziv_LAS_Istre_ESPR.pdf

2_VLOGA_Javni_poziv_LAS_Istre_ESPR.docx

3_Stroškovnik_ESPR_LAS_Istre.xlsx

4_Navodila_za_pripravo_vloge_na_Javni_poziv_ESPR.pdf

a_Strategija_lokalnega_razvoja_LAS_Istre_2014-2020.pdf

b-1_Uredba_EU_508-2014.pdf

b_Uredba_CLLD_z_dopolnitvami.pdf

c_Navodila_OU_za_obvescanje_javnosti_in_označevanje_ESPR_11.5.2016.pdf

d_Smernice__OU_za_izvajanje_ukrepa_CLLD_za_ESPR_2014-2020.pdf

e-1_Časovnica.xls

e_Navodila_za_določanje_in_preverjanje_tipov_stroškov_v_okviru_pristopa_CLLD.pdf

Stroškovnik_ESPR_6.6.17_NOVO.xlsx