Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

JAVNI POZIV LAS ISTRE v letu 2017 EKSRP

 

8. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA - REZULTATI POTRJENIH OPERACIJ

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (skrajšano: JP EKSPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 565.916,00 EUR. Na JP EKSPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo osem vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 8. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017. Prispele vloge na JP EKSRP so sledeče (navaja se tudi partnerje pri operacijah): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo Zdrav Podjetnik. Vloga št. 2, vlagatelj: Znanstveno raziskovalno središče Koper. Vloga št. 3, vlagatelj: Univerza na Primorskem (partnerji: Mestna občina Koper). Vloga št. 4, vlagatelj: Predrag Jevtić (partnerji: Barbara Panger Jevtić). Vloga št. 5, vlagatelj: Libris d.o.o. Koper (partnerji: Eko-Humanitatis, Turistično društvo  Šmarje). Vloga št. 6, vlagatelj: KZ Agraria Koper (partnerji: Univerza na Primorskem, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o., Kulturno  društvo Sloga Sv. Peter). Vloga št. 7, vlagatelj: Občina Piran (partnerji: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 8, vlagatelj: Kerin Barbara – Kmetija Kerin (Lovska družina Šmarje, LIBRIS, Kmetija Pirnat Aleš, Live Green-center za trajnostni razvoj z.o.o.).

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 pripravila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP EKSRP za Upravni odbor, v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada EKSRP sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk,  v skupnem znesku 427.666,80 EUR (kar predstavlja 75,57 % skupnih razpisanih sredstev za ta javni poziv, od skupnih razpisanih sredstev 565.916,00 EUR).  

 

Zap. št. vloge, kot jo vodi LAS

Operacije, ki so presegle zahtevani minimum 51 točk in se predlagajo  za sofinanciranje

Prijavitelj operacije

Doseženo število točk (od 100 točk)

Zahtevani znesek sofinanciranja v EUR

6

Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

VRT PURISSIMA

Kmetijska zadruga Agraria

Koper z.o.o., Koper

85,1

                126.351,12               

3

Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in

njihova promocija TURIZMO IŠTRIANO

Univerza na Primorskem, Fakultete

za turistične študije – Turistica

68,6

                83.907,10

7

Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja

obalnih občin UŽIVAJMO PODEŽELJE

Občina Piran

67,25

 137.565,47

5

Medgeneracijsko ohranjanje slovenskega istrskega narečja v

Slovenski Istri ISTRALEKT

Libris, trgovsko in knjigotrško

podjetje d.o.o. Koper

64,2

33.128,98

8

Doživljajska kmetija Kerin »istrske pravljice«

PRAVLJICE ISTRE

Kmetija Kerin

60,9

                28.526,55

1

Podeželski info center Parenzana – center za dopolnilno

izobraževanje pri pospeševanju mreženja NVO na obalnem

območju PIC PARENZANA

Društvo Zdrav Podjetnik

57,9

18.187,54

 

Operacije, ki niso dosegle zahtevanega minimuma 51 točk in se ne predlagajo

za sofinanciranje

 

 

 

Skupaj sof. iz EKSRP.:

                     427.666,80

 

4

Oživitev tradicionalne istrske hiše »Kamniti rob« - za turistične namene in

promocijo kulturne in naravne dediščine kraja - KAMNITI ROB

Predrag Jevtić

      43,2

 

 Brez sofinanciranja:

                     22.871,43

 

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP EKSRP, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji. Upravni odbor LAS Istre je na 6. redni seji dne 3. 10. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP EKSRP pod zap. št. 6, 3, 7, 5, 8 in 1, iz zgornje tabele,in posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu ter sklep, da se operacije pod zap. št. 4, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki bo o odobritvi ali zavrnitvi odločila z odločbo.

 


 

6. 6. 2017 - OBVESTILO: NAPAKA V STROŠKOVNIKIH JP LAS ISTRE - SKLADA  EKSRP in ESPR

Spoštovani prijavitelji na Javna poziva LAS Istre za  EKSRP in ESPR !

Obveščamo vas, da so bile v Stroškovnikih  EKSRP in ESPR LAS Istre verzija 25.5., ki sta del razpisne dokumentacije Javnega poziva 2017, ugotovljene napake. Napake se pojavijo predvsem v zadnjih dveh listih Excela, to sta Finančni načrt po fazah in Finančna konstrukcija operacije.

Kljub obstoječim napakam v stroškovniku (verzija 25.5.), le-tega izpolnjenega oddajte skupaj z vlogo do veljavnega roka za oddajo vlog (7.6.2017). V nadaljevanju bodo nosilci vlog, ki se jih bo ocenjevalo, pozvani k dopolnitvam Stroškovnika, ki bo jutri 7.6.2017, predložen na splet.

Opravičujemo se za nevšečnost.

OBJAVA DOPOLNJENEGA STROŠKOVNIKA (verzija 25. 5.) IN DODATNE OBVEZNE IZJAVE ZA OPERACIJE EKSRP IN ESPR TER POJASNILO K OBVEZNIM PRILOGAM IN IZJAVAM

Vse prijavitelje operacij na Javni poziv LAS Istre v letu 2017, za sklada EKSRP in ESPR, obveščamo, da sta bila z dnem 25. 5. 2017 na spletni strani LAS (rubrika Javni poziv EKSRP in Javni poziv ESPR) objavljena korigirana Excel finančna načrta oz. Stroškovnika za operacije obeh skladov. Za pripravo vloge (rok: 7. 6. 2017) se uporabijo novi Stroškoniki, saj so bile v prejšnjih napake. 

Obenem sporočamo, da je bila javnima pozivoma LAS Istre, na zahtevo pristojnega ministrstva, dodana še ena obvezna priloga k vlogi - »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«. Izjavo morajo izpolniti in podpisati partnerji in nosilec operacije in jih priložiti k vlogi. Opomba: ta dodatna izjava  ne nadomešča izjave iz poglavja 8, Vloge za prijavo operacije, ki jo prav tako podopišejo nosilec operacije in partnerji.

V izogib dilemam podajamo še dodatne razjasnitve o obveznih izjavah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije ter dodatna priloga) in obveznih prilogah (poglavje 8, Vloge za prijavo operacije):

-        Poglavje 8,  Vloge za prijavo operacije - Izjava vodilnega partnerja / partnerja operacije; to izjavo podpišejo/žigosajo tako vodilni partner kot partnerji operacije. Izjave se priložijo vlogi.

-        »Izjava glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD«: je dodatna izjava za MKGP, ki jo podpišejo prijavitelj in partnerji. Priložite jo lahko za poglavjem 8 ali na kraju vloge.

-        Poglavje 9, Vloge za prijavo operacije – SEZNAM OBVEZNIH PRILOG:

Priloga 1, 2, 3: se priložijo smiselno, glede na operacijo oz. naložbo. V kolikor za predlagani tip operacije te priloge niso potrebne (npr. upravno dovoljenje) lahko v tem delu navedete, da dokument za predlagano operacijo ni potreben oz. ne priložite ničesar.   potrebna ali za prilogo ne priložite ničesar.

Priloga 4: Za vsak načrtovan strošek iz Priloge 7 - Stroškovnika (razen stroške dela zaposlenih pri prijavitelju/partnerju), priložite vsaj tri prejete ponudbe, ki so primerljive, s pisno utemeljitvijo najboljše izbire. V primeru, da je strošek, ki ga načrtujete v Prilogi 7 že opredeljen v katalogu najvišjih priznanih vrednosti stroškov MKGP, del razpisne dokumentacije, ni potrebno priložiti treh ponudb, temveč se uporabi vrednost iz kataloga. Ponudbe priložite po vrstnem redu stroškov iz predloženega Stroškovnika.

Prilogo 5: Izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči »de minimis«, izpolnijo in podpišejo vsi partnerji.

Priloga 6: v kolikor smatrate, da bi z dodatnimi dokazili prispevali k boljšemu razumevanju predlagane operacije priložite ustrezna dokazila, sicer to ni potrebno

Priloga 7: Stroškovnik oz. Finančni načrt operacije izpolnite obrazec z dne 25. 5., objavljen na spletni strani LAS.

Priloga 8: Pogodba o sodelovanju nosilca operacije in partnerjev mora biti sklenjena in odražati medsebojne obveznosti za realizacijo predlagane operacije. Podpisana mora biti s strani vseh partnerjev v operaciji.

Priloga 9: del razpisne dokumentacije je osnutek pogodbe, ki bo sklenjena med vodilnim partnerjem LAS Istre in nosilcem operacije, v kolikor bo operacija odobrena s strani pristojnih organov.  Prijavitelj operacije jo parafira na vsaki strani, izpolni s svojimi podatki.

Priloga 10: DOKAZILA o zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo operacije (oz. dokazila vezana na zaprto finančno konstrukcijo, kot razvidno iz Stroškovnika in v Vlogi) predložijo vsi partnerji, ki so nosilci stroškov. S priloženim dokazilom nosilec stroškov dokazuje, da je predlagano operacijo sposoben realizirati tudi finančno, za celoten načrtovan znesek. Odvisno od tipa opracije se lahko predloži, npr.: letni računovodski izkaz za preteklo leto, zadnje plačne liste (če je predlagatelj npr. fizična oseba), bančno garancijo, drugo dokazilo o zagotovljenih sredstvih za finančno izvedbo operacije v predlaganem obsegu.

Pomembno obvestilo: UO LAS Istre je sprejel sklep, da se rok za oddajo vlog na javni poziv za izbor operacij za sklad EKSRP v letu 2017 podaljša do srede 7.6.2017.

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, dne 15. 03. 2017 objavlja JAVNI POZIV LAS ISTRE v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada  za razvoj podeželja (EKSRP) in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

 

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 (v nadaljevanju SLR) in sofinanciranje njihovih stroškov.

 

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP, iz tega javnega poziva, znaša 565.916,00 EUR.

 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85 %.

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 05. 2017.

Vlogo na javni poziv se pošlje priporočeno po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Istre: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper.

 

Informacije o javnem pozivu lahko prejmete:

Po elektronski pošti: info@rrc-kp.si

Po telefonu od 9:00 do 14:00 ure: 05 663 75 80  ali 05 663 75 90.

Osebno po predhodnem dogovoru, na sedežu LAS, Ulica 15. maja 19, Koper.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.las-istre.si.

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

1.       Javni poziv LAS Istre EKSRP

2.       Obrazec: Vloga na javni poziv EKSRP

3.       Obrazec: Stroškovnik EKSRP NOVO 6.6.2017

4.       Navodila za pripravo vloge in stroškovnika

a.        Strategija lokalnega razvoja LAS Istre 14-20

b.       Uredba CLLD z dopolnitvami

c.        Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

d.       Seznam kmetijske ter  gozdarske mehanizacije in katalog stroškov

e.       Navodila MKGP za informiranje in obveščanje javnosti

f.         Navodila UO za določanje in preverjanje tipov stroškov ter Časovnica

g.      Izjava, ki jo podpišejo upravičenci operacije NOVO 25.5.2017

 

f_Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD
 f-1_Vzorec časovnice_PRP 14-20
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je do 2.5.2018 odgovoren vodilni partner LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper. Od 3.5.2018 pa vodilni partner LAS Istre, Središče Rotunda, Koper, so.p.